Leaderboard Ad

Mẫu thừa kế tài sản mới nhất

0
Mẫu thừa kế tài sản giúp thực hiện ý nguyện cuối cùng của người đã khuất dành tặng di sản thừa kế cho người được nhận di sản, mẫu thừa kế tài sản là bước đầu tiên trong quá trình làm thủ tục nhận di sản thừa kế. Hãy để chúng tôi giúp bạn hoàn chỉnh mẫu thừa kế tài sản và  hồ sơ đầy đủ , nhanh nhất để bạn hoàn thành thủ tục nhận di sản thừa kế.

Tải mẫu thừa kế di sản Tại đây

Nội dung mẫu thừa kế di sản như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (3):
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà …………………………
chết ngày ………../………./……….. theo Giấy chứng tử số ……………………………….
do Uỷ ban nhân dân  ………………………………….cấp ngày ………/…………/………….
Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà …………………………để lại như sau (8):
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan:
– Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;
– Ngoài tôi ra, ông/bà ……………………………………………………..không còn người thừa kế nào khác.

    Người nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ……………

Ngày………..tháng………….năm……….. (bằng chữ ………………………………………….)
tại ………………………………………………….(9), tôi ………………………………., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……………………… huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh …………………………………….. tỉnh/thành phố ………………………………

CHỨNG THỰC:

– Văn bản nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………… lập.

– Tại thời điểm chứng thực, người nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại ….. từ ngày …….. tháng… năm….. đến ngày … tháng …. năm ….

Uỷ ban nhân dân không nhận được khiếu nại, tố cáo nào.

– Nội dung Văn bản nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(12)

– Văn bản nhận tài sản thừa kế này được làm thành ………… bản chính (mỗi bản chính gồm ……… tờ, ……….trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế…………… bản chính, lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

Số…………….,,……………., quyển số …..,,………..TP/CC-SCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn điền mẫu thừa kế di sản

(3) Ghi thông tin về người nhận tài sản thừa kế như sau:
Họ và tên :……………………………………….
Sinh ngày:………/……../…………….
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :………………………………….
cấp ngày……./……./……..tại …………………………………………………….
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ……………………………….
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………….
(8) Ghi quan hệ giữa người nhận thừa kế và người để lại tài sản thừa kế; tài sản thừa kế để lại và giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản thừa kế
(9) Ghi địa điểm thực hiện chứng thực
12) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
– Người nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
– Người nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
– Người nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
– Người nhận tài sản thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
– Người nhận tài sản thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
– Người nhận tài sản thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

Trên đây là nội dung mẫu thừa kế tài sản và hướng dẫn điền mẫu thừa kế tài sản bạn nên biết, để nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận di sản thừa kế bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp miễn phí.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779