Leaderboard Ad

Điều kiện di chúc có hiệu lực hợp pháp mới nhất

0

Điều kiện di chúc có hiệu lực hợp pháp là điều cần thiết và rất quan trong đối với người lập di chúc và người được hưởng tài sản thừa kế từ di chúc đó để lại. Lập di chúc hợp pháp nhằm mục đích chuyển dịch tài sản của mình cho những người khác sau khi mình mất không chỉ có tác động lớn đến bản thân người lập di chúc, mà còn bao gồm cả những người trong gia đình và những người được thừa hưởng di sản được nêu trong di chúc.

Điều kiện di chúc có hiệu lực hợp pháp mới nhất

Điều kiện di chúc có hiệu lực hợp pháp phải đảm bảo đủ các yêu cầu sau

 1. Điều kiện di chúc hợp pháp về độ tuổi người lập di chúc :

– Người đã thành niên có quyền được lập di chúc, trừ trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bị bệnh khác mà không nhận thức và làm chủ được hành động của bản thân.

– Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

2. Điều kiện di chúc hợp pháp về quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có những quyền sau:

– Được chỉ định người thừa kế hoặc truất quyền hưởng thừa kế di sản của người thừa kế.

– Được quyền phân định phần tài sản thừa kế cho từng người.

– Dành một phần tài sản để di tặng, thờ cúng;

– Giao các nghĩa vụ cho người thừa kế;

– Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản.

3. Di chúc có hiệu lực hợp pháp

– Người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối hay đe doạ hoặc cưỡng ép khi lập di chúc

– Nội dung di chúc không được trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không được trái quy định của pháp luật.

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng.

– Di chúc bằng văn bản không có chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ những điều kiện di chúc hợp pháp nêu trên.

– Di chúc miệng được xem là hợp pháp, nếu người lập di chúc miệng thể hiện nguyện chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất là hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hay điểm chỉ vào văn bản đó. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện nguyện chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng ,chứng thực bản di chúc đó.

4. Điều kiện di chúc hợp pháp về hình thức

>>> Mẫu di chúc thừa kế hợp pháp: https://oceanlaw.com.vn/mau-di-chuc-thua-ke-hop-phap.html

Điều kiện di chúc bằng văn pháp có hiệu lực hợp pháp:

– Ngày, tháng, năm lập di chúc.

– Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc.

– Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hay xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản.

– Di sản để lại và nơi có di sản.

– Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

– Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

– Trong Trường hợp di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc và phải tuân thủ qui định về điều kiện di chúc có hiệu lực về nội dung của di chúc bằng văn bản

Điều kiện di chúc miệng có hiệu lực hợp pháp

Phải có ít nhất 2 người làm chứng, riêng những người sau không được phép làm chứng:

– Những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

– Những người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc.

– Người chưa đủ 18 tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

5.Điều kiện di chúc có hiệu lực hợp pháp

 

Điều kiện Di chúc có hiệu lực pháp luật là từ thời điểm mở thừa kế.

– Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong những trường hợp dưới đây:

+ Người thừa kế trong di chúc chết trước hay chết vào cùng thời điểm với người lập di chúc.

+ Cơ quan hay  tổ chức được chỉ định là người thừa kế di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.

– Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

– Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của những phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực hợp pháp .

– Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc cuối cùng có hiệu lực hợp pháp .

Lưu ý: Đối với hiệu lực hợp pháp của di chúc chung của vợ, chồng thì có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết.

6. Người được thừa kế di chúc không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

– Những người dưới đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của 1 người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản thừa kế được chia theo pháp luật, với trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản thừa kế hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản thừa kế:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

– Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Để đảm bảo tài sản của mình được để lại cho những người thân, gần gũi phòng trong trường hợp rủi ro xảy ra, người lập di chúc cần phải nắm rõ những quy định pháp luật liên quan đến điều kiện di chúc có hiệu lực .Có thể thấy điều kiện di chúc hợp pháp chính là cách để phản ánh ý chí của người sở hữu tài sản trong việc quyết định tài sản của họ cho người khác sau khi qua đời. Một người có thể có nhiều bản di chúc để quyết định tài sản. Tuy nhiên, chỉ có di chúc đáp ứng các điều kiện di chúc có hiệu lực hợp pháp và thể hiện ý chí sau cùng của người lập di chúc mới được coi là di chúc có hiệu lực pháp luật.

Để biết thêm thông tin và cần tư vấn đề thủ tục lập di chúc thừa kế điều kiện di chúc hợp pháp bạn hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và miễn phí.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779