Leaderboard Ad

Mẫu đơn xin nhận con nuôi mới nhất

0

Hoàn thành mẫu đơn xin nhận con nuôi là bước đầu tiên bạn cần phải làm khi muốn làm thủ tục nhận con nuôi, chính vì thế bạn cần phải điền đầy đủ và chính xác thì mới được pháp luật công nhận. Hãy tham khảo mẫu đơn xin nhận con nuôi mới nhất và chính xác nhất mà các luật sư Oceanlaw cập nhật mẫu đơn xin nhận con nuôi và điều kiện nhận con nuôi mới nhất.

Bạn có thể tải mẫu đơn xin nhận con nuôi Tại đây

Mẫu đơn xin nhận con nuôi mới nhất

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin nhận con nuôi dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Mẫu TP/CN-2011/CN.02
Ảnh 4 x 6cm
(chụp chưa quá 6 tháng)
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

Ảnh 4 x 6 cm
(chụp chưa quá 6 tháng)
                Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi / tôi là:
Ông
 Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại/fax/email

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: …………………….. Giới tính: ……………………..………………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….
Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………..
Dân tộc: ……………………. Quốc tịch: ………………………………………..
Nơi thường trú: …………………………………………………………………….
Tình trạng sức khỏe: ………………………………………………..……………………………….……………….
………………………………………………..…………………………………………………
Họ và tên cha: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………
Dân tộc:…………………….. Quốc tịch: ……………………………………………………………
Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên mẹ: …………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………………..
Dân tộc:…………………. Quốc tịch: ………………………………………………………….
Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân / tổ chức đang nuôi dưỡng / giám hộ trẻ em (2)……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi:
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Lý do xin nhận con nuôi: ……………………………………………………….
……………………………………………………………………..
……………………………..………………………………

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi / tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 6 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có ảnh kèm theo ) cho(3)………………………………………………………………………………. nơi chúng tôi / tôi thường trú.

Đề  nghị(4)……………………………………………………… xem xét, giải quyết.

………………………, ngày ……………………………. tháng ……………….. năm…………..

ÔNG                                            BÀ
(Ký và  ghi rõ họ tên)                                 (Ký và  ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn điền mẫu đơn xin nhận con nuôi

Hướng dẫn điền mấu đơn xin nhận con nuôi với các mục 1,2,3,4 như sau:

(1) Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.
(2)   Không cần khai phần này nếu trẻ em đang sống cùng cha,mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em đang sống cùng người giám hộ/người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ/ nuôi dưỡng trẻ em.
(3)   Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
(4)  Tương tự như phần (1)

Trên đây là mẫu đơn xin nhận con nuôi mới nhất, bạn nên tham khảo và điều đầy đủ chính xác khi tiến hành làm thủ tục nhận con nuôi, nếu có khó khăn hay vướng mắc gì trong quá trình nhận con nuôi thì bạn hãy gọi ngay tới cho chúng tôi được được tư vấn nhận con nuôi nhanh và chính xác nhất.
Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779